XL CARWASH SPONZEN ACTIE

Raad jij het aantal sponzen? Dan wassen wij 3XGRATIS je auto!

 • Deze wedstrijd loopt van 20 mei 2019 12.00 uur tot en met 31 mei bij XL CARWASH Prins Boudewijnlaan 19, 2550 Kontich.
 • Deelname aan deze wedstrijd is enkel geldig wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan:
  • Like pagina XL-Carwash
  • Het juiste antwoord geformuleerd op de vraag ‘Hoeveel sponzen zitten er vandaag in de XL-bokaal?’. Wedstrijdflyers zijn beschikbaar bij de kassa voor elke wasbeurt.
  • In geval van het niet raden van het juiste aantal, wint de deelnemer die het juiste aantal het meest benadert.
  • In geval van een ex aequo vindt een onpartijdige trekking plaats.
 • De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt via de wedstrijdflyer.
 • De winnaar wordt telkens daags nadien bekendgemaakt via een persoonlijk bericht.
 • Iedereen kan uit eigen naam slechts één keer per dag een wedstrijdformulier indienen. Wie aantoonbaar misbruik maakt, kan uitgesloten worden van deze wedstrijd.
 • XL-Carwash behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.

Wedstrijdvoorwaarden: SPONZENwedstrijd XL-Carwash 20/5 t.e.m. 31/5 2019

Door zijn deelname aan de wedstrijden van de bvba XL-Carwash aanvaardt de deelnemer (m/v) onderstaand reglement.

1. De wedstrijden van de bvba XL-Carwash (hierna genoemd als XL-Carwash), zijn toegankelijk voor elke meerderjarige die zijn woonplaats in België heeft. Personeelsleden en freelance medewerkers van XL-Carwash en hun inwonende familieleden, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijden.

2. Over het wedstrijdreglement en de wedstrijdbeslissing worden geen schriftelijke noch mondelinge of telefonische gesprekken gevoerd. De aanduiding van de winnaars is definitief en wordt op basis van objectieve criteria (zie boven) door XL-Carwash vastgesteld.

3 De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden.

4. De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoordt. Het recht op de prijs vervalt wanneer:  Het mailadres van de deelnemer die aan de wedstrijd meedoet, niet correct is en de winnaar bijgevolg niet kan gecontacteerd worden;  duidelijk is dat de gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid;  er sprake is van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. script, fictieve personen,…) Deelnemers gaan er impliciet en stilzwijgend mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats op de verschillende communicatieplatformen van XL-Carwash (facebookpagina/ website) kunnen vermeld worden.

5. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die eigen zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

6. XL-Carwash kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de wedstrijd moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege XL-Carwash.

7. AUTEURSRECHT Door deelname aan de wedstrijd verstrekt de deelnemer aan XL-Carwash een wereldwijde, eeuwigdurende, niet exclusieve, overdraagbare licentie tot het gebruik van de mogelijk gemaakte foto bij afhaling van de prijs. XL-Carwash is dus vrij om de foto openbaar te maken, te verveelvoudigen en voor promotionele doeleinden te gebruiken.